• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

Progimnazijos savivalda, komisijos ir darbo grupės

Progimnazijos komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė - Dalia Milvydė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
Narės:
Brigita Rudienė, kūno kultūros vyr. mokytoja;
Asta Pakėnienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Viešojo pirkimo komisija
Pirkomo organizatorė - Alina Gedminienė, pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams.
Nariai:
Andriejus Adomas Usenavičius, IKT specialistas;
Evelina Samuitienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

Gileta Radvilienė, raštinės vedėja.

Klaipėdos Sendvario progimnazijos 20202022 metų strateginio plano projekto darbo grupė

Asta Pakėnienė, Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė;
Inga Jucienė, Mokyklos tarybos narė;
Dalia Milvydė, kalbų metodinės tarybos pirmininkė;
Inga Žilevičienė, Mokyklos tarybos pirmininkė;
Paula Liniauskaitė, Mokyklos mokinių tarybos pirmininkė;
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Alina Gedminienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams.
Diana Kapušinskienė, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos metodinės grupės pirmininkė;
Brigita Rudienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Alma Kasparavičienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Aušra Januškienė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narė;
Diana Mockuvienė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narė;
Jūratė Kaniauskienė, kalbų metodinės grupės pirmininkė;
Inga Dvariškienė, Vaiko gerovės komisijos narė;
Reda Sadauskienė, Vaiko gerovės komisijos narė;
Lina Bružienė, Mokyklos sveikatos stiprinimo veiklos grupės narė;
Marija Dubinina, psichologė.

Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių priėmimo komisija
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Tamkuvienė, istorijos mokytoja;
Evelina Samuitienė, vokiečių kalbos mokytoja;
Inga Dvariškienė, socialinė pedagogė;
Dovilija Jančiauskienė, matematikos mokytoja;
Vida Galadauskienė, pradinių klasių mokytoja;
Inga Žilevičienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

Darbuotojų žinių patikrinimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimo komisija
Alina Gedminienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams;
Evelina Samuitienė, bibliotekininkė;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė
Pirmininkė - Lina Logvinovienė, direktorė.
Nariai:
Inga Dvariškienė, soc. pedagogė;
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Tamkuvienė, klasės vadovė;
Brigita Rudienė, klasės vadovė;
Jolanta Kristina Ulevičiūtė, muzikos mokytoja.

Mokyklos 2020 metų metinio veiklos plano projekto rengimo darbo grupė
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Asta Pakėnienė, Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė;
Diana Kapušinskienė, gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė;
Brigita Rudienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Inga Jucienė, lavinamųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Alma Kasparavičienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Aušra Januškienė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narę;
Diana Mockuvienė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narę;
Inga Žilevičienė, Mokyklos tarybos pirmininkė;
Inga Dvariškienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė;
Paula Liniauskaitė, Mokyklos mokinių tarybos pirmininkė.

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė - Lina Logvinovienė, direktorė.
Pavaduotoja - Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė - Jūratė Kaniauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja.
Nariai:
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Reda Sadauskienė, vyr. specialioji pedagogė;
Alma Kasparavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Gražina Moncevičiutė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Inga Dvariškienė, soc. pedagogė.

Krizių valdymo komanda
Koordinatorė - Lina Logvinovienė, direktorė.
Nariai:
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Inga Dvariškienė, soc. pedagogė;
Brigita Rudienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Alma Kasparavičienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Marija Dubinina, psichologė;

Reda Sadauskienė, spec. pedagogė;
Gražina Moncevičiutė, Vaiko gerovės komisijos narė.

Nuolat veikiančio turto ir įsipareigojimų komisija
Pirmininkė - Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Judita Agajeva, rūbininkė-budėtoja;
Inga Dvariškienė, soc. pedagogė.

2019-2020 metų pradinio ir pagrindinio ugdymo plano projekto sudarymo darbo grupė
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Asta Pakėnienė, Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė;
Janina Stepušaitienė, gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė;

Brigita Rudienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Inga Jucienė, lavinamųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Alma Kasparavičienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Jūratė Kaniauskienė, kalbų metodinės tarybos pirmininkė;
Inga Žilevičienė, Mokyklos tarybos narė.


Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, tėvų taryba, metodinė taryba.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems progimnazijos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: trys tėvai, trys mokytojai, trys mokiniai.

Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam, metin bnvės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto mokyklos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius.

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai ir kiti klasių komitetų nariai.

Mokinių taryba:

 • padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • palaiko savanorystės idėjas mokykloje;
 • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;

Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai.

Tėvų taryba:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja progimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose;
 • svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

 

Metodinė taryba

Mokyklos metodinės veiklos prioritetai:

 • ugdymo turinio ir ugdymo proceso kaita,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

 • ugdymo turinio kaita- dėmesys pasirengimui diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo BP,
 • IKT taikymas ugdymo procese,
 • metodinis darbas su naujai atvykusiais pedagogais,
 • gabių vaikų ugdymas, stiprinant dalykų integraciją,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese,
 • specialiųjų poreikių vaikų ugdymas,
 • metodinių grupių veiklos koordinavimas,
 • metodinis darbas su mokinių tėvais,
 • profesinis informavimas bei konsultavimas.

 Metodinės veiklos uždaviniai:

 • inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
 • skleisti metodines ir dalykines naujoves,
 • dalintis gerąja metodine patirtimi ir ją skatinti,
 • gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas),
 • vykdyti tikslingą dalykų integraciją ( projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla),
 • aptarti – svarstyti dalykų metinių teminių planų struktūrą.

Metodinės veiklos formos:

 • pranešimai, seminarai ir kvalifikacinės programos,
 • atviros pamokos, olimpiados ir konkursai, popamokinės veiklos renginiai,
 • konsultacijos, projektai, sportinė veikla,
 • idėjų ir patirties mainai mokykloje, tarp mokyklų.

Patyčių dėžutė

patyciu dezute Sendvaris

 

 

kk

jjj

COVID-19

Valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą progimnazijoje Atsisiųsti...

Ką daryti, jei patvirtinta COVID-19 liga Atsisiųsti...

Rekomendacijos mokiniams (plakatas) Atsisiųsti...

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams Atsisiųsti...

Pamokų laikas

1-4 KLASĖ

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 10.55 - 11.40

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

5-8 KLASĖ

1. 8.30 - 9.15

2. 9.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.25 - 12.10

5. 12.40 - 13.25

6. 13.35 - 14.20

7. 14.30 - 15.15

8. 15.25 - 16.10

Atostogos

1-8 klasių atostogos
(2020-2021 m. m.):

Rudens
2020-10-26 - 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų)
2020-12-23 - 2021-01-05
Žiemos
2021-02-15 - 2021-02-19
Pavasario (Velykų)
2021-04-06 - 2021-04-09

NMPP

Dėl šalyje įvesto karantino 2019-2020 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas nevyko.

Rėmėjai

 BK logas

 

 

Deglas logo

 

 

 DFDS Logo Positiv 2015 RGB

 

logo mbi

 

 

 

Konsole logo

 

 


Mokyklos rekvizitai

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Mokyklos adresas:
Tilžės g. 39,
LT-91255 Klaipėda
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Tel./faksas
(8 46) 38 35 80
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190439717

Progimnazijos atributika

DB veliava     Lt veliava     facebook logo

Esinvesticijos.lt

Mes naudojame

TAMO nauja

Moodle logo

EDUKA dienynas

STEAM

Let's do it!

Erasmus+

Pagalba vaikams

LT72

OFF Book

„Aktyvi mokykla“

Olweus programa

Įveikime kartu

Programa "Gyvai"

Vaikų linija

Tėvų linija

UPC